De wetgeving voor katten in België kan soms erg overweldigend zijn. Om jullie te helpen, zetten we hieronder de belangrijkste zaken op een rij. Deze informatie werd (deels) overgenomen van de dienst Dierenwelzijn Vlaanderen en is onderhevig aan veranderingen.

Laatste update 25/04/2020


Sterilisatieplicht

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid waardoor elke kat, voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd moet worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID.

Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 moesten ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn.

Voor katten verkocht aan een kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering.


Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.


Identificatie en registratie katten

Sinds 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden voor ze 12 weken oud zijn. Dit betekent dat alle katten dan, voor de leeftijd van 12 weken en in elk geval voor verhandeling, geïdentificeerd zijn en geregistreerd moeten  worden in de centrale databank CatID.

Onder verhandelen wordt ook het ‘gratis weggeven’ verstaan.
Opgelet: bij verhandelen is er tevens de verplichte sterilisatie / castratie.


Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.


Dieren kweken

Honden en katten

Vanaf 3 nesten per jaar is voor de kweek van honden en katten een erkenning nodig van de dienst Dierenwelzijn. 

Zonder erkenning mag je maximum 2 nestjes per jaar hebben en ben je een occasionele kweker.

Opgelet. Een occasionele kweker kan geen niet-gesteriliseerde kat aankopen.
Katten moeten immers gesteriliseerd zijn vóór verkoop tenzij de koper een erkende kweker is.
Wie met katten wil kweken, moet dus een erkenning aanvragen.

Een occasionele kweker:

 • geeft geen garantiecertificaat, maar als het dier sterft door de ziekte van Carré, parvovirose of hepatitis contagiosa canis heeft de koper binnen een bepaalde periode recht op de terugbetaling van de aankoop van het dier.
 • mag niet adverteren op zoekertjessites
 • mag wel advertenties plaatsen in dierenhandelszaken en in de gespecialiseerde media mits vermelding van het chipnummer van de hond
 • mag een erkenning aanvragen maar moet dan ook voldoen aan al de verplichtingen van een erkende inrichting
 • moet voldoen aan andere regelgeving die van toepassing is bv. een correcte identificatie en registratie 


Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.


Dieren verhandelen

Wat valt onder ‘verhandelen van dieren’?

Het begrip ‘verhandelen’ is gedefinieerd bij wet en omvat:

 • het in de handel brengen, te koop aanbieden, verkopen
 • houden, verwerven, vervoeren, tentoonstellen met het oog op verkoop
 • ruilen, ten kosteloze of bezwarende titel afstaan

Dus gratis weggeven valt ook onder verhandelen.


Verhandelen van katten

Voor de verhandeling van katten zijn er volgende bijkomende regels:

 • katten moeten minstens 12 weken oud zijn
 • het is verboden katten te verhandelen die
  • niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn
  • niet gesteriliseerd of gecastreerd zijn, tenzij de koper een erkende kattenkweker is of in het buitenland woont
 • de verkoper moet de kat registeren op het adres van de koper
 • enkel erkende kattenkwekers mogen adverteren in algemene media
 • particulieren mogen enkel adverteren in gespecialiseerde media


Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.

Opvang van dieren

Erkenningsplichtig

Een asiel is een inrichting die beschikt over de gepaste uitrusting om onderdak en de nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde en in beslag genomen dieren. De bedoeling is om een nieuwe thuis voor hen te vinden. Voor de uitbating van een asiel is een erkenning nodig van de dienst Dierenwelzijn.
Dieren die aan een asiel worden toevertrouwd zijn:

 • verloren gelopen
 • in beslag genomen
 • afgestaan door de eigenaar.

Diersoorten die een meer gespecialiseerde kennis vereisen (reptielen, roofdieren, fretten,…) worden in de mate van het mogelijke toevertrouwd aan een dierenasiel dat erkend is voor deze soorten.


Werking

Bij een verloren gelopen hond of kat, controleert het asiel of het dier geïdentificeerd en geregistreerd staat. Alle nodige maatregelen worden genomen om de verantwoordelijke van het dier op te sporen. Als die niet gevonden wordt, dan mag een hond/kat na 15 dagen  voor adoptie worden aangeboden .
Bij afstand van een dier, controleert het asiel of de persoon die het dier aanbiedt wel degelijk de verantwoordelijke is. Er wordt een afstandsverklaring opgemaakt en de nodige documenten, zoals paspoort en vaccinatieboekje, worden afgegeven.
Een dier dat in beslag is genomen  blijft in het asiel tot de dienst Dierenwelzijn een bestemming geeft.

Een hond / kat zonder identificatie en/of registratie, krijgt een chip en/of wordt geregistreerd door de contractdierenarts.  Bij een verloren gelopen dier zijn de kosten voor de eigenaar.
Katten worden geregistreerd / gecastreerd vóór ze voor adoptie worden aangeboden.

Asielen mogen geen dieren te koop aanbieden, kweken of uit het buitenland halen


Gastgezinnen

Het asiel kan een overeenkomst sluiten met gastgezinnen. Een gastgezin vangt de dieren op een andere plaats op dan het dierenasiel zelf en kan ze ter adoptie aanbieden in naam van het dierenasiel. Het gastgezin is een onderdeel van het dierenasiel en is voor het grootste deel onderworpen aan dezelfde voorwaarden als het dierenasiel.
Het asiel moet beschikken over een goed uitgewerkt protocol voor de selectie van gastgezinnen en kan dit steeds voorleggen aan de dienst Dierenwelzijn.


Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.